Ai hạnh phúc?

Ai hạnh phúc? – Người có thể xác khỏe mạnh, tinh thần thanh thản và phát triển các tài năng của mình.