Trang chủ / Danh ngôn cuộc sống / Anh hùng không can đảm hơn người bình thường

Anh hùng không can đảm hơn người bình thường

Anh hùng không can đảm hơn người bình thường, anh ta chỉ can đảm lâu hơn năm phút.
A hero is no braver than an ordinary man, but he is brave five minutes longer.