Trang chủ / Danh ngôn cuộc sống / Chúng ta cảm thương người khác trong những bất hạnh

Chúng ta cảm thương người khác trong những bất hạnh

Chúng ta cảm thương người khác trong những bất hạnh mà chính chúng ta đã trải nghiệm.
We pity in others only the those evils which we ourselves have experienced.