Trang chủ / Danh ngôn tình yêu / Chúng ta sinh ra không phải để yêu một con người hoàn hảo

Chúng ta sinh ra không phải để yêu một con người hoàn hảo

We come to love not by finding a perfect person, but by learning to see an imperfect person perfectly
Chúng ta sinh ra không phải để yêu một con người hoàn hảo, nhưng là để học cách yêu người không hoàn hảo một cách hoàn hảo