Trang chủ / Danh ngôn cuộc sống / Công dân tự do chính là cá nhân

Công dân tự do chính là cá nhân

Công dân tự do chính là cá nhân có thể dùng lời nói và chữ viết biểu đạt tự do của niềm tin chính trị; khoan dung chính là tôn trọng bất kỳ tín ngưỡng nào của người khác.