Trang chủ / Những câu nói hay về tình yêu / Đêm qua anh gửi một thiên thần

Đêm qua anh gửi một thiên thần

Last night I sent my angel to protect you while you slept, but he came back and you know why? Because an angel doesn’t need to be protected by another angel.
(Đêm qua anh gửi một thiên thần đến bảo vệ em trong khi em ngủ, nhưng thiên thần ấy đã quay trở về. Em có biết vì sao không? Bởi vì một thiên thần đâu cần thiên thần khác bảo vệ.)