Trang chủ / Danh Ngôn tiếng anh / Don't ever become a pessimist

Don't ever become a pessimist

Đừng trở thành người bi quan; người bi quan thường đúng nhiều hơn người lạc quan, nhưng người lạc quan vui vẻ hơn - vả cả hai đều không thể ngăn được dòng sự kiện đang ập tới.
Don't ever become a pessimist; a pessimist is correct oftener than an optimist, but an optimist has more fun--and neither can stop the march of events.