Trang chủ / Danh ngôn cuộc sống / Đừng làm gì trái với lương tâm

Đừng làm gì trái với lương tâm

Đừng làm gì trái với lương tâm, ngay cả khi chính quyền yêu cầu bạn.
Never do anything against conscience even if the state demands it.