Trang chủ / Những câu nói hay về cuộc sống / Governments have never learned anything from history

Governments have never learned anything from history

Những người cai trị chưa bao giờ học được thứ gì từ lịch sử, hay hành động theo những nguyên tắc được trừ khỏi nó.
Governments have never learned anything from history, or acted on principles deducted from it.