Trang chủ / Danh ngôn cuộc sống / Hạnh phúc, cho dù dưới chế độ

Hạnh phúc, cho dù dưới chế độ

Hạnh phúc, cho dù dưới chế độ chuyên quyền hay dân chủ, cho dù trong sự nô lệ hay tự do, không bao giờ đạt được nếu ta không có đạo đức.
Happiness, whether in despotism or democracy, whether in slavery or liberty, can never be found without virtue.