Trang chủ / Danh ngôn cuộc sống / Hạnh phúc nào cũng phải đánh đổi bằng ít nhiều đau khổ.

Hạnh phúc nào cũng phải đánh đổi bằng ít nhiều đau khổ.

Hạnh phúc nào cũng phải đánh đổi bằng ít nhiều đau khổ.