Trang chủ / Danh ngôn cuộc sống / It is dangerous to be right in matters on

It is dangerous to be right in matters on

Rất nguy hiểm khi đúng về những vấn đề mà chính quyền hiện tại cho là sai.
It is dangerous to be right in matters on which the established authorities are wrong.