Trang chủ / Danh ngôn cuộc sống / Kể cũng lạ cho đàn ông

Kể cũng lạ cho đàn ông

Kể cũng lạ cho đàn ông, họ rất rộng lượng với người đàn bà làm họ tiêu tan tài sản, nhưng lại rất khó tính đối với những đàn bà mang tiền bạc đến cho họ.