Trang chủ / Những câu nói hay về tình yêu / Life ends when you stop dreaming.

Life ends when you stop dreaming.

Life ends when you stop dreaming.
Hope ends when you stop believing.
Love ends when you stop caring.
So, dream, believe and care…
(Cuộc sống chấm dứt khi bạn ngừng mơ. Hy vọng chấm dứt khi bạn không còn tin tưởng. Tình yêu kết thúc khi bạn ngừng quan tâm. Vì thế, hãy mơ, tin tưởng và quan tâm.)