Trang chủ / Danh ngôn cuộc sống / Mọi vấn đề đều liên quan tới một mặt là xúc cảm,

Mọi vấn đề đều liên quan tới một mặt là xúc cảm,

Mọi vấn đề đều liên quan tới một mặt là xúc cảm, và mặt khác là đạo đức. Trò chơi của tư duy là trước sự hiện diện của một trong hai mặt, phải tìm được mặt còn lại: được trao mặt trên, đi tìm mặt dưới
Every fact is related on one side to sensation, and, on the other, to morals. The game of thought is, on the appearance of one of these two sides, to find the other: given the upper, to find the under side.