Trang chủ / Lời Hay Ý Đẹp / Người quân tử cầu ở mình

Người quân tử cầu ở mình

Người quân tử cầu ở mình, kẻ tiểu nhân cầu ở người.