Trang chủ / Danh ngôn cuộc sống / Người trí thức bị loại bỏ và ngược đãi chính lúc

Người trí thức bị loại bỏ và ngược đãi chính lúc

Người trí thức bị loại bỏ và ngược đãi chính lúc sự thật phơi bày hiển nhiên, khi bị cấm nói rằng hoàng đế không mặc quần áo.
The intellectual was rejected and persecuted at the precise moment when the facts became incontrovertible, when it was forbidden to say that the emperor had no clothes.