Trang chủ / Danh ngôn cuộc sống / Những gì chúng ta muốn làm một cách thoải mái

Những gì chúng ta muốn làm một cách thoải mái

Những gì chúng ta muốn làm một cách thoải mái, chúng ta phải học làm một cách siêng năng trước.
What we hope ever to do with ease, we must learn first to do with diligence.