Trang chủ / Danh ngôn cuộc sống / Politicians are like diapers

Politicians are like diapers

Các chính trị gia đều giống như tã lót. Cả hai đều cần thay thường xuyên và vì lý do giống nhau.
Politicians are like diapers. They both need changing regularly and for the same reason.