Trang chủ / Những câu nói hay / Politics is for the present

Politics is for the present

Chính trị chỉ cho hiện tại, nhưng phương trình là mãi mãi.
Politics is for the present, but an equation is for eternity.