Trang chủ / Lời Hay Ý Đẹp / Thấy người hay nghĩ sao cho bằng,

Thấy người hay nghĩ sao cho bằng,

Thấy người hay nghĩ sao cho bằng, thấy người dở tự xét mình có dở.