Trang chủ / Danh ngôn tình yêu / Tình yêu muốn đạt tới cảnh giới toàn mĩ

Tình yêu muốn đạt tới cảnh giới toàn mĩ

Tình yêu muốn đạt tới cảnh giới toàn mĩ, phải liên hệ đến toàn bộ ý thức, liên hệ đến toàn bộ tính cao quý của cách nhìn và tồn chỉ.