Trang chủ / Danh ngôn cuộc sống / Tôi cho rằng phần lớn những nỗi thống khổ

Tôi cho rằng phần lớn những nỗi thống khổ

Tôi cho rằng phần lớn những nỗi thống khổ của nhân loại đều do con người tự gây ra vì đánh giá nhầm giá trị của nhiều điều
.I conceive that the great part of the miseries of mankind are brought upon them by false estimates they have made of the value of things.